!FONTOS! Fűtési támogatás 2023 tél! Már igényelhető a legkevesebb, mint 114 ezer forintos tüzelőtámogatás!!! - ÍGY tudja igénybe venni! Adjátok tovább, sok nélkülöző embernek lehet ez hatalmas segítség!


2023 Szeptember 1-től igényelhető!!! ORSZÁGOSAN IGÉNYELHETŐ MINDENHOL: FŰTÉSI SEGÉLY – FŰTÉSTÁMOGATÁS MOST TÉLRE! – AKÁR KÉSZPÉNZBEN IS KAPHATSZ TÁMOGATÁST! 4 HELYEN KÉRHETSZ TÁMOGATÁST FŰTÉSRE! A fűtés lassan sokak egyik legégetőbb problémája lesz. Szerencsére erre számos helyen lehet segítséget, anyagi támogatást kérni, igényelni. ÖSSZESZEDTÜK A LEGFONTOSABB LEHETŐSÉGEKET! 114 EZER FORINT FŰTÉSTÁMOGATÁS IGÉNYELHETŐ AZ ÖNKORMÁNYZATTÓL: FIGYELEM! FŰTÉSTÁMOGATÁST KAPHATNAK A NYUGDÍJASOK – MINDENKÉPPEN IGÉNYELNI KELL – EGÉSZEN MÁRCIUSIG IGÉNYELHETŐ!
PÉNZT ADNAK FŰTÉSRE, FÁRA, SZÉNRE, GÁZRA HA KEVESEBB A NYUGDÍJA 114 EZERNÉL! Fűtési szezonban történő időszaki támogatás. Vonatkozó jogszabályok. A helyi önkormányzatnál kell igényelni : a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.), a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (Ör.), Tevékenység engedély kiadás feltétele: szeptember 1-je és március 15-ei közötti időszakra támogatás nyújtása a téli hónapokban megnövekedett fűtési kiadások enyhítésére
támogatásban részesülhet
zuglói lakcímmel rendelkező háztartás,
a háztartásnak legalább az egyik tagja az alábbi ellátások valamelyikében részesül:
a) öregségi nyugdíj
b) rokkantsági ellátás
c) házastársi pótlék
d) rehabilitációs ellátás
e) rokkantsági járadék vagy
f) korhatár alatti ellátásban és az
kérelmező jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét (114 000 Ft) nem haladja meg,
a háztartás egyik tagja sem részesül rendszeres lakásfenntartási támogatásban.
A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul, mely a tárgyév szeptember 1-je és október 31. napja között nyújtható be (kivéve: 2023. január 1-je és március 15-e közötti időszak.)
A támogatásra való jogosultság a határidőben beadott kérelmek esetében szeptember 1-jétől a következő év március 15. napjáig kerül megállapításra. A határidőn túl beadott kérelmek esetében a támogatásra való jogosultság a benyújtást követő hónap első napjától állapítható meg. Háztartásonként egy személy részére kerül megállapításra a támogatás.
Kérelem benyújtás módja:
a) papír alapon, (Ör. 4a. számú melléklete szerinti formanyomtatványon)
b) személyesen vagy postán
Friss Figyelem: A Penny Market-ben most fél áron vannak az élelmiszercsomagok
III. Kérelem tartalma tételesen: a kérelmező természetes személyazonosító adatai, TAJ-száma, állampolgársága, családi állapota, részesül-e fogyatékossági támogatásban, a kérelmezővel azonos lakcímen és háztartásban élő személyekre vonatkozó természetes személyi azonosító adatok, TAJ-szám,
lakásviszonyokra vonatkozó adatok,
IV. Csatolandó mellékletek: kérelmező jövedelemigazolása (a kérelem benyújtását megelőző hónapról)
V. Az engedélyezési eljárás
hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület
átruházott hatáskörben eljár: polgármester
eljáró szerven belül: Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport
ügyintézési határidő: 21 nap
eljárás hiányos kérelem esetén: hiánypótlásra felhívás írásban, vagy telefonon
ügyintézési határidőbe be nem számítható idők: belföldi jogsegélyeljárás, hiánypótlásra, illetve tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívás
döntés formája, tartalma: alakszerű határozat, (támogatás megállapítása, megváltoztatása, elutasítása, eljárás megszüntetése)
A támogatás egy év időtartamra kerül megállapításra.
VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:
Az eljárás költség- és illetékmentes.
VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:
a határozatban megállapított pénzbeli támogatás,
a meghatározott feltételek hiányában vagy a jogszabályok megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzegyenérték megfizetésére
VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai
a) polgármester döntése ellen: a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületéhez kell címezni, de a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.
Illeték: nincs
igazgatási szolgáltatási díj: nincs
b) bírósági felülvizsgálat bírósági felülvizsgálat: A Képviselő-testület döntése ellen jogszabálysértésre történő hivatkozással a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet benyújtani vagy. A keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak Címezve, de Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (Ügyfélszolgálat) kell benyújtani. A kereset- levélen illetéket nem leróni. A bírósági eljárás illetékköteles. Pervesztés esetén a felperes köteles az önkormányzat költségeit megtéríteni.
IX. Költségmentesség engedélyezése:
X. További információk
Ügyfélfogadás: 1145 Budapest, Bácskai utca 53.
A kérelem benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoport 1145 Budapest, Bácskai utca 53
Ügyfélfogadások rendje:
Hétfő: 08.15-12.00, 12.30-17.00
Kedd: 08.15-12.00, 12.30-15.30
Szerda: 08.15-12 00 , 12.30-16.00
Csütörtök: 08.15.-12.00, 12.30.-15.30
Péntek: 08.15.-11.30
Szükség esetén eljáró ügyintéző: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2 Forrás

AKTUÁLIS:

Főoldal