❗2023 Novemberétől már igényelhető❗ FOGTECHNIKAI DÍJRA ÉS FOGORVOSI MUNKADÍJRA IS JÁR AKÁR 100 %-OS TÁMOGATÁS! Fogpótlás, protézis, kezelések! - ITT a letölthető nyomtatvány:


A fogászati ellátással kapcsolatos költségek (fogorvosi munkadíj, fogtechnikai díj) méltányossági alapon történő átvállalásának alapfeltétele, hogy az ellátást nyújtó fogorvos a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (továbbiakban: NEAK) érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkezzen az adott ellátásra, valamint a fogtechnikai eszközöket (fogpótlás/fogszabályozó készülék) gyártó fogtechnikus a NEAK-kal érvényes ártámogatási szerződéssel rendelkezzen. A NEAK egyedi méltányosság keretében támogatást nyújthat: a Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott eljárások, a befogadott egészségügyi szolgáltatás befogadástól eltérő alkalmazása (implantátum, 18 év felettiek részére történő fogszabályozás), illetve a biztosított által részleges térítési díj megfizetése mellett az egészségbiztosítás terhére igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások (fogpótlás, csontpótló anyag) térítési díjához vagy annak egy részéhez.
A jogszabályi feltételek teljesülése esetén társadalombiztosítási támogatással rendelhető eszközök listáján nem szereplő eszközök (fogpótlás, fogszabályozó készülék) árához; méltányosságból már támogatott gyógyászati segédeszköz javítási díjához; már támogatott, egyedi méretvétel alapján gyártott gyógyászati segédeszköz alkatrészének cseréjéhez, amennyiben a cserét a beteg testi állapotában (fogászati statusában) bekövetkezett változás indokolja; a gyógyászati segédeszközök árához a külön jogszabályban foglaltaktól eltérő gyakorisággal. Méltányosságból már támogatott fogtechnikai eszköz javítási díjához abban az esetben nyújtható méltányosságból támogatás, amennyiben az eszköz rendeltetésszerű használat közben, a kötelező jótállási időn túl (10 000 Ft bruttó ár feletti eszköz esetén 1 év), de a jogszabály szerinti kihordási időn belül hibásodott meg. A kérelem benyújtása: A méltányossági kérelmet az 1. – 4. pontban rögzített esetekben a NEAK Általános Finanszírozási Főosztályához (1139 Budapest, Váci út 73./a), az 5. pontban rögzített esetben a NEAK – biztosított lakóhelye szerint – illetékes Ellátási és Koordinációs Főosztályához kell benyújtani. Cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy esetében törvényes képviselője jogosult a kérelem aláírására, képviseleti jogának közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal történő igazolásával. Méltányossági kérelem benyújtására csak a száj szanálását (a fogágy, meglévő fogak szükség szerinti kezelését) követően, a méltányossági kérelem tárgyát képező ellátás megkezdése előtt kerülhet sor. Az elvégzett kezelések költségeiről szóló számlák utólagos, a NEAK által a biztosított részére történő megtérítése a hatályos jogszabályok értelmében nem lehetséges.
A kérelemnek tartalmaznia kell a biztosított nevét, címét, Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (továbbiakban: TAJ), továbbá mellékelni kell a tájékoztató mellékleteiben foglalt, a tájékoztatóban rögzítettek szerint kitöltött formanyomtatványokat, vagy azokkal azonos adattartalmú dokumentumokat. Fogorvosi munkadíj átvállalására irányuló kérelemhez csatolni szükséges: az ellátást végző egészségügyi szolgáltató nevét, címét, megye- és 4 jegyű NEAK kódját, munkahely 9 jegyű azonosítóját; az ellátást végző orvos nevét, címét, pecsétszámát; az ellátást végző egészségügyi szolgáltató/orvos nyilatkozatát a beavatkozás elvégzésének, illetve az orvos szakmai szempontból indokolt ellátásnak a vállalásáról; az ellátás (beavatkozás) szakmai indokoltságát alátámasztó egészségügyi dokumentációt (a kezelési tervben is rögzíthető), melynek részét képezi a teljes fogászati status (hiányzó, meglévő fogak jelölésével, meglévő fogak állapotának feltüntetésével); a fogászati anyagokra vonatkozó allergiateszt eredményének másolatát; a kezelési tervnek megfelelő, fogorvosi munkadíjra vonatkozó részletes (állcsontonkénti/fogankénti) árajánlatot, valamint implantátum esetén a magyarországi forgalmazó árajánlatát; amennyiben valamely alapbetegség, illetve annak kezelése hozzájárult a fogazat állapotához, arról szóló szakorvosi véleményt, dokumentációt; az esetleges egészségkárosodás mértékét igazoló dokumentumot; az esetleges közgyógyellátásra való jogosultságról szóló igazolást. Fogtechnikai költségek átvállalására irányuló kérelemhez a fentieken túl csatolni szükséges: a fogpótlást/fogszabályozó készüléket gyártó fogtechnikus nevét, címét, ártámogatási szerződésének számát, megye- és NEAK kódját; a fogtechnikus által adott – az orvosi kezelési tervnek megfelelő – részletes (állcsontonkénti/fogankénti) árajánlatot (felhasználandó anyagok tételes megnevezése, mennyisége, nettó ára, állcsontonként); a forgalmazó által adott fogyasztói árajánlatot, az eszköz megfelelőségét igazoló dokumentációt, valamint a forgalomba hozó nyilatkozatát az eszköz hasznos technológiai élettartamáról; a rendelésre jogosult orvos igazolását, ha a biztosított ellátásához az adott kihordási időre rendelhető gyógyászati segédeszköz-mennyiség nem elegendő (Ellátási és Koordinációs Főosztályhoz benyújtandó kérelmek esetében); javítási díjhoz benyújtott méltányossági kérelem esetén a biztosított nyilatkozatát, melyben megnevezi azt a korábban méltányosságból támogatott gyógyászati segédeszközt, amely javítási díjához kéri a támogatást, és megjelöli, hogy a javítandó eszköz tekintetében mikor részesült méltányosságból támogatásban, a javításra vonatkozó árajánlatot (munkaóra és alkatrész, tételenként); alkatrész cseréjéhez benyújtott méltányossági kérelem esetén a szakorvosi javaslatot, amely tartalmazza az állapotváltozás tényét és leírását, melyből megállapítható az alkatrészcsere indokoltsága, a cseréhez használt alkatrész árát és a munkadíjat; eltérő gyakorisággal történő rendelés esetén a rendelésre jogosult orvos által külön jogszabály szerint kiállított vényt (régi típusú vényen a „Teljes ár”, új típusú vényen „Egyedi Tám.” jogcímet kell bejelölni). Ugyanolyan egészségügyi szolgáltatásra vagy fogtechnikai eszköz támogatására vonatkozó ismételt méltányossági kérelem esetén csak a megelőző kérelem benyújtása óta eltelt időszakban bekövetkezett (állapot)változást dokumentáló leleteket szükséges csatolni. A NEAK az egyedi méltányossági eljárása során vizsgálja a beteg kórtörténete, betegség súlyossága, a kezelés költsége és költséghatékonysága alapján a kérelemben megjelölt ellátás, gyógyászati segédeszköz orvosszakmai indokoltságát, továbbá a támogatással rendelhető komparátor technológiát, valamint azt, hogy a kérelmezett eszköz gyógyászati segédeszköznek minősül-e. A határozattal szemben jogsérelemre hivatkozással annak közlésétől számított 30 napon belül a lakóhely szerint illetékes Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényben szabályozott módon a NEAK-hoz kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. További információk a támogatásról itt!

AKTUÁLIS:

Főoldal